a film photoblog

Posts tagged “blue filter

Day for Night – Pink Azaleas

Day for Night — Pink Azaleas. (Kodak Ektar 100 — Blue Filter. Nikon F100. Epson V500.)

Day for Night — Pink Azaleas. (Kodak Ektar 100 — Blue Filter. Nikon F100. Epson V500.)